Twee landen 1 gevoel telesu simkaart

Terms of Use

1. AANVAARDING
Deze pagina ("kennisgeving") vermeldt de voorwaarden en bepalingen van de website. Wij verzoeken u deze kennisgeving aandachtig te lezen. Door zich toegang te verschaffen tot de website van Make a Move 2 (hierna: MM2), deze te doorbladeren of te gebruiken ("Gebruik") bevestigen alle gebruikers en bezoekers ("U", "u", "Gebruiker" of "gebruiker") dat zij de voorwaarden en bepalingen aanvaarden die in deze kennisgeving worden opgesomd. Indien u de in deze kennisgeving opgesomde voorwaarden en bepalingen niet aanvaardt, mag u de website niet gebruiken. Make a Move 2 behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken. U dient deze kennisgeving daarom af en toe opnieuw te lezen.

2. BEVOEGDHEID
De website en bijbehorende diensten staan tot uw beschikking op voorwaarde dat u wettelijk bindende overeenkomsten kunt afsluiten volgens de toepasselijke wetgeving. De website is niet beschikbaar voor minderjarigen. Indien u een minderjarige bent, verzoeken wij u de website niet te gebruiken.

3. GEBRUIKSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
MM2 kent u een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht toe voor het weergeven en tijdelijk downloaden van een kopie van de informatie die op de website wordt getoond, uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik voor uzelf of binnen uw organisatie. Alle informatie die op de website wordt getoond of beschikbaar wordt gesteld, waaronder, zonder beperking, grafische voorstellingen, documenten, tekst, beelden, geluid, video, audio, illustraties, software en HTML-code (samen de "informatie" genoemd) is het exclusieve eigendom van MM2 of diens leveranciers van inhoud. De informatie wordt beschermd door de auteursrechten en alle andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en wetgeving in verband met intellectuele eigendom. Behalve indien dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze kennisgeving, mag u (i) de informatie niet gebruiken, kopiëren, wijzigen, tonen, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, reproduceren, doorsturen, publiceren, verkopen, herverkopen, aanpassen, "reverse-engineeren" of er afgeleide werken mee creëren, of (ii) de informatie gebruiken op andere websites of dragers, bv. in een netwerkomgeving, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanMM2.?Alle handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo's en andere identificerende elementen (de "merken") die op de site worden getoond zijn het exclusieve eigendom van MM2 en van hun respectieve eigenaars. U mag de merken op geen enkele manier gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MM2 en van hun respectieve eigenaars.

4. DOOR DE GEBRUIKER AANGEREIKTE INFORMATIE
De site verschaft u een forum waarmee u tewerkstelling- en loopbaaninformatie kunt krijgen. Door uw informatie voor te leggen aan of in te voeren in de site ("aangereikte informatie") komt u overeen dat u aan MM2 een eeuwigdurend, niet exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd gebruiksrecht en recht verleent, maar MM2 niet de verplichting oplegt, om de door u aangereikte informatie in haar geheel of gedeeltelijk en in elk geval voor altijd en over de hele wereld te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, weer te geven, te verdelen, te downloaden, op te slaan, te reproduceren, door te geven, te publiceren, te verkopen, te herverkopen, aan te passen en er op eender welke manier afgeleide werken van te maken.?U bevestigt en aanvaardt dat MM2 de gebruikers uitsluitend een passief forum biedt waar ze tewerkstellings- en loopbaaninformatie kunnen krijgen. MM2 licht de aangereikte informatie niet door en oefent er geen toezicht op uit. Daarom spreekt MM2 zich niet uit over de betrouwbaarheid, accuraatheid, volledigheid, geldigheid en waarheidsgetrouwheid van de aangereikte informatie. MM2 behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken aangereikte informatie te wissen, te verwijderen, te blokkeren of weergave ervan te weigeren wanneer MM2 deze informatie onaanvaardbaar acht. Indien MM2 op de hoogte wordt gebracht van onaanvaardbare aangereikte informatie, dan mag MM2 die informatie naar eigen goeddunken onderzoeken.?U bevestigt en aanvaardt dat MM2 kopieën van de door u aangereikte informatie mag bijhouden en de door u aangereikte informatie aan derden mag bekendmaken indien MM2 meent dat dit noodzakelijk is om: (i) de integriteit van de site te beschermen; (ii) de rechten van MM2 te beschermen; (iii) een gerechtelijk bevel na te leven; (iv) te voldoen aan gerechtelijke actie; (v) de eisen van MM2 volgens deze kennisgeving te doen gelden; en (vi) te voldoen aan eisen betreffende inbreuken op de rechten van derden.

5. ALGEMEEN VERBOD
In verband met het Gebruik van deze site komt u overeen om de volgende handelingen NIET te stellen:?(a) inbreuk maken op plaatselijke, provinciale, gewestelijke, Europese of andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en verordeningen waaronder, zonder beperking, antidiscriminatiewetgeving of wetgeving in verband met gelijke kansen bij de tewerkstelling;?(b) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten waaronder, zonder beperking, octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen van derden;
(c) informatie uploaden, openbaar maken, doorgeven of opslaan die:
illegaal, aanstootgevend, lasterlijk, frauduleus, bedrieglijk, misleidend, schadelijk, bedreigend, kwellend, obsceen of afkeurenswaardig is;
een inbreuk vormt op uw contractuele of vertrouwelijkheidsverplichtingen;
de normale werking van de site verstoort of hindert, zoals het aanbrengen of doorsturen van virussen, het voortdurend en herhaaldelijk publiceren van dezelfde informatie of het publiceren van informatie met een abnormale omvang; of
niet toegestaan is door MM2, waaronder, zonder beperking, niet goedgekeurde reclame, ongevraagde advertenties, "junkmail", "spammail", "kettingbrieven", piramideplannen, franchises, distributeurschappen, lidmaatschappen van clubs, verkoopsafspraken of anderszins onaanvaardbare informatie;

(d) inbreuk maken op de privacy- of persoonsrechten van anderen door misbruik te maken van de informatie waaronder, zonder beperking, het pesten of "stalken" van een andere persoon, ongevraagde e-mail doorsturen en de persoonsgegevens van anderen verzamelen;?(e) inbreuk maken of pogingen ondernemen om inbreuk te maken op beveiligingsmaatregelen van de site;?(f) gebruik maken van een middel, proces of mechanisme om controle uit te oefenen op, informatie op te halen van, informatie op te zoeken op of zich toegang te verschaffen tot de site of de informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MM2, bijvoorbeeld via een "spider" of robot;?(g) u toegang verschaffen of pogingen ondernemen om u toegang te verschaffen tot een account of inlogcode van derden die op de site worden vermeld;?(h) informatie kopiëren, wijzigen, reproduceren, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, doorgeven, verkopen, herverkopen, bekendmaken, reverse-engineeren of er afgeleide werken van maken tenzij wanneer het informatie betreft die door u werd aangereikt en waarvan u de eigenaar bent;?(i) onjuiste, valse of onvolledige informatie bekendmaken of aanreiken betreffende o.a. uw cv, biografische gegevens, vacature en bedrijfsprofiel;?(j) u uitgeven voor een andere persoon of entiteit;?(k) de informatie van een hoofding in een elektronische bekendmaking of e-mail vervalsen;?(l) u anders voordoen dan u bent en uw connectie met derden of uw entiteit anders voorstellen dan deze zijn; of?(m) de site gebruiken op een manier die niet is toegestaan of voor criminele activiteiten.

6. SPECIFIEK GEBRUIK EN VERANTWOORDELIJKHEID
Naast de algemene verantwoordelijkheden die in deel 5 worden opgesomd, gaat u ook akkoord om de volgende bepalingen na te leven.?Voorts komt u overeen dat u:?(a) de site uitsluitend zult gebruiken voor legale doeleinden tijdens het zoeken naar tewerkstellingsmogelijkheden en loopbaaninformatie;?(b) volledige, correcte, up-to-date en accurate gegevens zult verstrekken en bijhouden in verband met de door u aangereikte informatie;?(c) informatie zult bekendmaken waarvan u alle nodige (gebruiks)rechten bezit;?(d) zult afgaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het beheren van tewerkstellingsmogelijkheden en informatie die door de site worden aangeboden of die u van de site haalt; en?(e) het risico zult dragen van het vertrouwen dat u stelt in of het gebruik dat u maakt van informatie die door derden wordt verstrekt.

8. TEWERKSTELLING
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat MM2?(a) niet garandeert dat u tewerkstelling of tewerkstellingsaanbiedingen zult krijgen via de site;?(b) niet verantwoordelijk is voor tewerkstellingsaanbiedingen, -doorlichtingen, -beslissingen en de eigenlijke tewerkstelling die door derden worden voorgesteld;?(c) niet garandeert dat de door derden vermelde informatie correct, volledig, geldig of tijdig is;?(d) niet verantwoordelijk is voor informatie die door derden wordt bekendgemaakt, waaronder, zonder beperking, vacatures en lijsten van tewerkstellingsmogelijkheden; en?(e) in geen enkel opzicht optreedt als uw werkgever of als tussenpersoon. U dient af te gaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij de beoordeling van mogelijke werkgevers en informatie die door derden wordt verstrekt.

9. KOPPELINGEN NAAR DERDEN
Op de site kunnen koppelingen, zoals hyperlinks of knoppen, toegang bieden tot websites van derden ("gekoppelde sites"). Mogelijk worden de gekoppelde sites niet gecontroleerd door MM2 en oefent MM2 er geen toezicht op uit. MM2 is niet verantwoordelijk voor informatie, gegevens of inhoud die op die gekoppelde sites wordt bekendgemaakt. De opname van de gekoppelde sites op de site houdt geen relatie of associatie in tussen MM2 en de eigenaar van de gekoppelde sites. Dit betekent evenmin dat MM2 de gekoppelde sites goedkeurt. MM2 neemt de gekoppelde sites uitsluitend op om u van dienst te zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw toegang tot de gekoppelde sites. U dient af te gaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het gebruik van de gekoppelde sites.
Koppelingen naar de Website zijn niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MM2. U bent niet gerechtigd (noch zelf noch door anderen te helpen) op de Website getoonde informatie of functies toe te voegen, te wijzigen, te vervangen, teverbeteren, of gedeeltelijk of volledig over te nemen. U bent niet gerechtigd (noch zelf noch door anderen te helpen) links aan te brengen van uw eigen websites naar de Website of delen ervan (zij het door middel van hypertext-linking, deep-linking, framing, tagging of anderszins) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

10. PRIVACY
MM2 zal alle persoonsgegevens die u op of via deze site verstrekt verwerken in overeenstemming met zijn > Privacyverklaring en eventuele specifieke bepalingen die in het relevante gedeelte van deze site worden uiteengezet.
.